Dita e Tokës u kujton industrive që të investojnë në praktikat e prodhimit efikas të burimeve

Teknologji

Dita e Tokës u kujton industrive që të investojnë në

Çdo vit më 22 prill, qeveritë, organizatat dhe qytetarët në mbarë globin festojnë Ditën e Tokës si një lëvizje kolektive drejt revolucionit të gjelbër dhe aksionit klimatik. Duke u mbështetur në arritjet e lëvizjeve të kaluara dhe nevojën urgjente për të vazhduar nënvizimin e efekteve të menjëhershme të ndryshimeve klimatike, tema e këtij viti është një thirrje e unifikuar për të vepruar (me guxim), pwrmirwsuar (gjerësisht) dhe zbatuar (në mënyrë të barabartë).

Kjo është gjithashtu dita e dytë e Tokës që festohet në kuadër të Dekadës së OKB-së për Restaurimin e Ekosistemit (pasi një ekosistem i shëndetshëm siguron një planet dhe njerëz të shëndetshëm). Por kjo mund të ketë sukses vetëm nëse të gjithë luajnë një rol. Ndryshimet klimatike përbëjnë kërcënime urgjente për jetesën tonë, sigurinë e ushqimit dhe burimeve, si dhe për perspektivat e brezave të ardhshëm. Për t'u siguruar që zhvillimi i njerëzimit të vazhdojë, ky zhvillim duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm.

Për të kufizuar rritjen e temperaturës globale nën 2°C, është thelbësore që ndërmarrjet, politikëbërësit, qeveritë dhe qytetarët të vijnë dhe të veprojnë së bashku, pasi zhvillimi mund të jetë vetëm i qëndrueshëm ose asgjë. Në këtë kuptim, Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) luajnë një rol jetik për stabilitetin dhe prosperitetin ekonomik. Ndërsa përbëjnë 99% të të gjitha ndërmarrjeve dhe 2/3 e vendeve të punës vetëm në Evropë, SME-të janë gjithashtu përgjegjëse për mbi 60% të ndotjes industriale (për shkak të praktikave aktuale që janë të paqëndrueshme dhe madje të dëmshme). Krizat globale, kostot në rritje të burimeve, energjisë dhe materialeve, të shoqëruara me rritjen e konkurrencës dhe ndërvarësisë, të gjitha kanë krijuar një mjedis në kohë që SME-të të mësojnë të prodhojnë më mirë dhe me më pak burime.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp

Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në këtë kuptim, Prodhimi me efikasitet dhe më i pastër i burimeve (RECP), metodologjia kryesore e promovuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial (UNIDO), mund të ndihmojë ndërmarrjet në të gjitha fazat e prodhimit. Kjo për shkak se RECP ka të bëjë me aplikimin e vazhdueshëm të strategjive parandaluese mjedisore për proceset, produktet dhe shërbimet për të rritur efikasitetin dhe për të zvogëluar rreziqet për njerëzit dhe mjedisin. RECP mund të ndihmojë bizneset të prodhojnë më mirë duke përdorur më pak burime dhe lëndë të para dhe duke reduktuar ndotjen dhe gjenerimin e mbetjeve.

Kjo vjen në një moment të rëndësishëm në kohë kur industritë përballen me sfida dhe mundësi të rëndësishme. Në vitin 2022, nga shtatë ndotësit më të lartë të industrisë, katër ishin sektori i prodhimit dhe ndërtimit, bujqësia, shitja me pakicë e ushqimit dhe industria e modës.

Vetëm industria e modës është përgjegjëse për mbi 8 për qind të emetimeve totale të gazeve serrë. Duke futur praktikat e RECP në proceset e prodhimit, industritë mund të largohen nga modeli linear ekonomik (merr-bëj-hidh) dhe të futin praktika të qëndrueshme në burimin, prodhimin, shpërndarjen, marketingun dhe konsumin.

Në Shqipëri, studimet e vitit 2022 tregojnë se vitet e fundit, ndërmarrjet e tekstilit, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve kanë përjetuar një rritje të shpejtë të kërkesës. Në të njëjtën kohë, për shkak të kapaciteteve (dhe teknologjive) të kufizuara dhe joefikase të prodhimit, si dhe disponueshmërisë së ulët të fuqisë punëtore, ndërmarrjet prodhuese (veçanërisht SME-të) u ftuan t'i drejtoheshin RECP për të përmirësuar metodat e tyre të prodhimit dhe për t'u lidhur më mirë me më të mirët, praktikat e mbrojtura nga Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së (SDGs). Kjo u bë e mundur falë mbështetjes së Qeverisë Suedeze përmes një Programi të Përbashkët të OKB-së kushtuar promovimit të SDG-ve midis bizneseve në vend.

Një shembull konkret është dhënë në rastin e S.A.M. shpk, prodhues tekstilesh nga Kashar, afër Tiranës. E motivuar për të arritur një prodhim më efikas në energji, kompania mori pjesë në stërvitjen pilot të UNIDO RECP. Vlerësimi i RECP-së ndoqi një metodologji të përbërë nga mbledhja dhe analiza e të dhënave. Bazuar në informacionin e ofruar nga kompania, vlerësimi i RECP është kryer duke përdorur të dhëna sasiore dhe cilësore, si dhe gjetjet e mbledhura nga ekspertët vendas dhe ndërkombëtarë gjatë inspektimit në terren.

Në kuadër të vlerësimit, janë identifikuar gjashtë opsione RECP, prej të cilave tre janë aktualisht me prioritet nga kompania. Këto përfshijnë masa me kosto të ulët si dhe masa që kërkojnë investime të konsiderueshme. Për shembull, instalimi i një impianti fotovoltaik që do të kërkonte një investim prej 50,000 eurosh, potencialisht mund të grumbullojë kursime vjetore me vlerë 15,000 euro brenda një periudhe kthimi prej 3.5 vjetësh. Gjithashtu, procedurat për zbutjen e materialeve përpara hekurosjes që do të kërkonin një investim 300 euro, mund të çojnë në kursime të mundshme prej 150 euro çdo vit. Këto masa kontribuojnë gjithashtu në një reduktim të konsiderueshëm të konsumit të energjisë elektrike nga rrjeti kombëtar dhe për këtë arsye sjellin përfitime financiare me një periudhë të arsyeshme kthimi. Në të njëjtën kohë, masat RECP kanë potencialin për të reduktuar konsumin e energjisë elektrike me 75,000 kWh në vit, për të reduktuar emetimet e CO2-eq me 8.2 ton në vit dhe për të reduktuar mbetjet me 10 ton në vit.

"Në kuadër të këtij projekti, prioritetet tona më të larta ishin të bëjmë prodhimin tonë më të qëndrueshëm, të rrisim masat e efikasitetit të energjisë dhe të përmirësojmë riciklimin dhe menaxhimin e mbetjeve. Riciklimi ka qenë në krye të agjendës sonë për mjaft kohë dhe ky projekt pilot na dha mundësinë që më në fund të vëmë në lëvizje planet tona. "S.A.M. shpk" është një shembull i suksesshëm i një biznesi që investon vazhdimisht në përmirësimin e ekspertizës, duke nxitur punën e palodhur, përkushtimin ndaj investimeve teknologjike, përpikmërinë dhe produkte me cilësi të lartë. Si rezultat, pjesëmarrja jonë në këtë ushtrim pilot na ka ndihmuar të rrisim ndërgjegjësimin për masat e reja të qëndrueshmërisë, përdorimin efikas të burimeve dhe mjeteve për të kthyer propozimet dhe sugjerimet konkrete në rezultate praktike", tha znj. Mimoza Emmanuels.

Zbuloni përfitimet e mundshme të Prodhimit me efikasitet të burimeve dhe më të pastër: https://youtu.be/vFr7PPTCmlk
Më shumë rreth projektit demonstrues RECP dhe potencialit për aplikimin e tij nga bizneset e tekstilit dhe të tjera do të diskutohet në konferencën e Biznesit #2030 Zhvillimi i Qëndrueshëm si mundësi biznesi në Tiranë, më 31 maj - 1 qershor 2023.

In English:

Earth Day reminds industries to invest in resource efficient production practices

Each year on 22 April, governments, organizations, and citizens all around the globe celebrate Earth Day as a collective movement towards green revolution and climate action. Building on the achievement of past movements and the urgent need to continue highlighting the immediate effects of climate change, this year’s theme is a unified call to act (boldly), innovate (broadly), and implement (equitably).

This is also the second Earth Day celebrated within the UN Decade on Ecosystem Restoration (as a healthy ecosystem ensures a healthy a planet and people). But this can only succeed if everyone plays a part. Climate change poses urgent threats to our livelihoods, food and resource security, as well as the prospects of future generations. To make sure that humanity’s development continues, this development must be an inclusive and sustainable one.

To limit the global temperature rise below 2°C, it is paramount for enterprises, policymakers, governments, and citizens to come and act together, as development can only be sustainable or nothing at all. In this sense, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) play a vital role for economic stability and prosperity. While accounting 99% of all enterprises and 2/3 of jobs in Europe alone, SMEs are also responsible to over 60% of the industrial pollution (due to current practices that are unsustainable and even harmful). Global crises, the rising costs of resources, energy, and materials, paired with increased competitiveness and interdependence, all have created a timely environment for SMEs to learn to produce better, and with fewer resources.

In this sense, Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), the staple methodology promoted by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), can help enterprises at all stages of production. This is because RECP is all about the continuous application of preventive environmental strategies to processes, products and services to increase efficiency and reduce risks to humans and the environment. RECP can help businesses produce better using fewer resources and raw materials and reducing pollution and the generation of waste.

This comes at an important point in time when industries are faced with important challenges and opportunities. In 2022, out of the seven highest industry polluters, four were the manufacturing and construction sector, agriculture, food retail, and fashion industry.

The fashion industry alone is responsible for over 8 percent of total greenhouse gas emissions. By embedding RECP practices in the production processes, industries can move away from the linear economic model (take-make-dispose) and embed sustainable practices into sourcing, production, distribution, marketing, and consumption.

In Albania, studies from 2022 indicate that in recent years, textile, garment, leather, and footwear manufacturing enterprises have all experienced a rapid increase of demand. At the same time, due to limited and inefficient production capacities (and technologies), as well as low availability of labour force, manufacturing enterprises (particularly SMEs) were invited to turn to RECP to improve their production methods and better align themselves with the best practices advocated by the UN Sustainable Development Goals (SDGs). This became possible thanks to Swedish Government support through a Joint UN Program dedicated to SDGs promotion among businesses in the country.

A concrete example is provided in the case of S.A.M. shpk, a textile producer from Kashar, near Tirana. Motivated to achieve a more energy-efficient production, the company participated in the UNIDO RECP pilot exercise. The RECP assessment followed a methodology consisting of data collection and analysis. Based on the information provided by the company, the RECP assessment was carried out using quantitative and qualitative data, and the findings collected by the national and international experts during the field inspection.

Within the assessment, six RECP options were identified, out of which three are currently prioritized by the company. These include low-cost measures as well as measures that require considerable investments. For instance, the installation of a Photovoltaic plant that would require a 50,000 EUR investment, could potentially accrue annual savings worth 15,000 EUR within a payback period of 3.5 years. As well, procedures to soften materials before ironing that would require a 300 EUR investment, could lead to potential savings of 150 EUR each year. These measures also contribute to a significant reduction in electricity consumption from the national grid and therefore induce financial benefits with a reasonable payback period. At the same time, the RECP measures have the potential to reduce electricity consumption by 75,000 kWh per year, reduce CO2-eq emissions by 8.2 tonnes per year, and reduce waste by 10 tonnes per year.

Within this project, our highest priorities were to make our production more sustainable, boost energy efficiency measures, and improve recycling and waste management. Recycling has been at the top of our agenda for quite some time, and this pilot gave us the opportunity to finally put our plans into motion. "S.A.M. shpk" is a successful example of a business that continuously invests in improving expertise while fostering hard work, commitment to technological investments, punctuality, and high-quality products. As a result, our participation in this pilot exercise has helped us increase awareness about new sustainability measures, the efficient use of resources, and means to convert concrete proposals and suggestions into practical results, said Ms Mimoza Emmanuels

Discover the potential benefits of Resource Efficient and Cleaner Production: https://youtu.be/vFr7PPTCmlk

More about RECP demonstration project and potential for textile and other businesses to apply it will be discussed at the Business #2030 Sustainable Development as business opportunity conference in Tirana on 31st May - 1st June 2023.

ME TE LEXUARAT