Reforma Zgjedhore, Grupi i Dialogut miraton planin e punës, kur pritet të miratohet projektligji

Aktualitet

Reforma Zgjedhore, Grupi i Dialogut miraton planin e punës, kur pritet

Grupi politik i dialogut  për Reformën Zgjedhore ka miratuar sot planin e punës lidhur me diskutimet që do të diskutohen për Zgjedhoren.

Grupi politik ka vendosur pikat dhe afatet kur duhen mbyllur diskutimet, në mënyrë që brenda këtij sesioni parlamentar të shkojnë për votim, nëse do të ketë ndryshime apo dakordësi.

Dispozita të përgjithshme: objekti, përkufizime dhe parime për zgjedhjet e përgjithshme dhe vendore. Zgjedhësit dhe përgatitja e listës së zgjedhësve: – përmbajtja, hartimi dhe miratimi i listës së zgjedhësve – procesi i përgatitjes së listës së zgjedhësve. (Afati 18 prill 2024)

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp

Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Regjistrimi i subjekteve zgjedhore, rregjistrimi i kandidatëve, zona zgjedhore dhe numri i mandateve për çdo zonë. Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese nr. 31, datë 04.10.2021 dhe nr. 28, datë 30.06.2021. (Afati 24 prill 2024)

Votimi i shtetasve, administrimi dhe numërimi i votave të shtetasve shqiptarë me banim jashtë Republikës së Shqipërisë. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 38, datë 9.12.2022. (Afati 30 prill 2024)

Kufizimet dhe/ose ndalimet e parashikuara për përdorimin e burimeve shtetërore në zgjedhje. (Afati 6 maj 2024)

Institucionet për përgatitjen dhe administrimin e zgedhjeve:
– Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve;
– Komisionet e nivelit të parë të Administrimit të Zgjedhjeve;– Komisionet e nivelit të dytë të Administrimit të Votimit.

Infrastruktura e zgjedhjeve:
– Organizimi i infrastrukturës së zgjedhjeve;
– Përgatitja e dokumentacionit zgjedhor dhe dërgimi i materialeve zgjedhore;
– Votimi;
– Kushtet për administrimin e votimit dhe rezultati zgjedhor;
– Teknologjia në zgjedhje, pilotimi, garancite e votimit dhe te procesit te numerimit;
– Transparenca e veprimtarisë së KQZ-së dhe organeve te tjera. (Afati 15 maj 2024)

Fushata zgjedhore, monitorimi i fushatës zgjedhore dhe fushata zgjedhore në media audiovizive dhe në mediat sociale, si dhe ndalimet perkatëse. Financimi i zgjedhjeve dhe i fushatës zgjedhore:
– financimi i zgjedhjeve;
– financimi i subjekteve zgjedhore;
– financimi i kundërligjshëm i zgjedhjeve dhe financimi i fushatave zgjedhore nga burime te huaja. (Afati 22 maj 2024)

Ankimi administrativ, hetimi administrativ, sanksionet dhe ankimi gjyqësor. (Afati 27 maj 2024)

Çështje të tjera për zgjedhjet perfshire sistemin zgjedhor, koalicionet parazgjedhore, përkthimi i drejtë i votës në mandate përfaqësimi, përfshirja apo jo e referendumeve si pjesë e Kodit Zgjedhor, si dhe forcimi dhe garantimi i lirise se votimit dhe ruajtjes së parimit të votës së fshehtë.

Grupi i Dialogut mund te vendosë me konsenus për diskutim edhe çështje të tjera që lidhen me zgjedhjet.1 (1 prill deri në 31 qershor 2024)

Hartimi i dispozitave sipas këtij Kalendari mund të kërkojë ndërhyrje legjislative në ligje të tjera si Kodi Penal, ligje te tjera, etj. (Afati 11 prill deri në 31 qershor 2024)

Miratimi në tërësi i projektligjit dhe eventualisht i projektligjeve te tjera të lidhura me të. (Afati  15 qershor deri në 1 korrik 2024)

SHËNIM:

1. Projektligji duhet të depozitohet në Kuvend jo më vonë se data 1 korrik 2024.

2. Grupi i Ekspertëve Teknikë harton tekstin e dispozitave të reja të projektligjit sipas Kalendarit dhe ia paraqet ato për diskutim dhe miratim Grupit të Dialogut. Në përfundim të mbledhjes së Grupit reflektohen në tekstin e dispozitave përkatëse amendamentet e dakortësuara.

3. Në vijim teksti i dispozitave të miratuara publikohet në faqen e internetit të Kuvendit dhe njëkohësisht ftohen të gjithë të interesuarit të paraqesin mendimet dhe sugjerimet e tyre ne emailin e Sekretarisë së Grupit. Një kopje elektronike i dërgohet elektronikisht edhe OJF-ve vendase për të paraqitur komentet dhe vërejtjet e tyre ne lidhje me to.

4. Teksti i dispozitave të miratuara i dërgohet për mendim edhe ODIHR dhe organizatave të tjera ndërkombëtarë për ekspertizë. Në mënyrë të veçantë në rast se në Grupin e Dialogut nuk ka dakortësi politike për një çështje apo dispozita të caktuara, Grupi në mënyrë konsensuale dhe kur e konsideron të arsyeshme, i drejtohet për mendim këshillimor ODIHR-it duke i paraqitur çështjen për të cilën nuk ka dakortësi politike dhe eventualisht çdo material apo koment të anëtarëve në lidhje me të.

5. Shkresat drejtuar ish-Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, projektligjet e administruara për shqyrtim në lidhje me Kodin Zgjedhor, procesverbalet e seancave dëgjimore dhe çdo material tjetër drejtuar ish-Komisionit të Posaçëm administrohen nga Grupi i Dialogut dhe do të shërbëjnë për hartimin e dispozitave konkrete të ligjit të ri zgjedhor.

 

ME TE LEXUARAT